Privaatsustingimused AS Operail

Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise tingimuste dokument (edaspidi „Privaatsustingimused“) kirjeldab, kuidas AS Operail (registrikood 11575850) ja temaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud töötlevad isikuandmeid.  Käesolevad Privaatsustingimused kehtivad kõikides AS Operail kontserni kuuluvates äriühingutes.

Privaatsustingimuste eesmärk on anda meie klientidele ja koostööpartneritele selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas AS Operail või meie kontserniettevõtted võivad isikuandmeid töödelda, kui kasutate meie teenuseid või kui puutute meiega kokku muul viisil. Kui olete sõlminud lepingu mõne AS Operail kontserni kuuluva äriühinguga, võivad sõlmitud lepingu tingimused täpsustada isikuandmete töötlemise tingimusi ja õiguslikke aluseid. 

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me isikuandmeid töötleme või kui soovite esitada isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

AS Operail võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta.   Ajakohased isikuandmete töötlemise Privaatsustingimused on avaldatud veebilehel https://operail.com/.

1. MÕISTED

„IKÜM“
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Operail“
AS Operail ja temaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud, kasutatud ka mõistet „Operail grupp“.

„Isikuandmed“
Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Kehtiv õigus“
Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad käesolevate tingimuste kehtivuse ajal või hakkavad kehtima pärast tingimuste kehtestamist.

 „andmesubjekt“
Füüsiline isik, kelle andmeid Operaili grupi ettevõte töötleb.

„Töötlemine“
Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“
Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Privaatsustingimuste tähenduses on töötaja isikuandmete vastutav töötleja Operail või Operaili kontserni kuuluv ettevõte, kes konkreetsel juhul isikuandmeid töötleb.

„Volitatud Töötleja“
Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

„Veebileht“
Operail veebileht https://operail.com/.

2. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

2.1. Operail töötleb isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks oma klientidele ja koostööpartneritele ja lepinguliste kohustuste täitmiseks oma klientide ja koostööpartnerite eest. Kui Operaili klient või koostööpartner on andmesubjekt, siis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus on IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kui klient või koostööpartner on juriidiline isik, siis töötleme andmeid, mis on vajalikud esindusõiguse kindlakstegemiseks.

2.2. Operail võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik Operail suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks, kui Operaililt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan. Samuti, kui Operail on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c – isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.

2.3. Teatud juhtudel võib Operail töödelda isikuandmeid ka siis, kui see vajalik õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f.

2.4. Operail võib töödelda isikuandmeid ka seoses töösuhetega või siis kui kandideerite mõnda Operaili gruppi kuuluvasse ettevõttesse tööle. Operail on vastu võtnud eraldi isikuandmete töötlemise tingimused, mis kohalduvad seoses töösuhetega ning mis esitatakse teile, kui töötate Operailis või kandideerite Operaili tööle.

2.5. Sõltuvalt teie ja Operaili vahelisest õigussuhtest, võib Operail töödelda teie kohta järgmiseid andmeid:            

EesmärkKogutavad isikuandmed
Veebilehe pakkumineKüpsiste kaudu kogutud andmed (loe eraldi küpsiste kasutamise peatükk)
Teenuse pakkumine ja toodete müük juriidilistele isikuteleJuriidilise isiku esindaja kontaktandmed: nimi, e-postiaadress, telefon:Esindusõiguse alus: positsioon/amet juriidilise isiku juures
Turvalisuse tagamine Operail territooriumidelTurvakaamera salvestised: kui viibite Operail territooriumidel, siis võime teie kujutist salvestada turvakaameratega (loe eraldi turvakaamerate kasutamise peatükk).
Päringutele, küsimustele ja taotlustele vastamine. Päringu, kaebuse või taotluse sisu ning kontaktandmed.
Töölepingu või muu võlaõigusliku lepingu täitmine ja tööle kandideerimine.Loe rohkem töötajatele ja kandidaatidele mõeldud isikuandmete töötlemise tingimustest.

3. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

3.1. Operail ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

3.2. Operail rakendab järgmiseid seadusest tulenevaid säilitamistähtaegasid:

3.2.1. raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat;

3.2.2. lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 10 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist  tulenevalt Operail õigustatud huvist IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f järgi ja tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevast aegumistähtajast;

3.2.3. saadud päringuid, küsimusi ja taotlusi säilitame reeglina kuni 3 aasta jooksul arvates vastava päringu, küsimuse või taotluse lahendamisest;

3.2.4 turvakaamerate salvestisi säilitame kuni 30 päeva alates salvestise tegemisest.

3.3. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmete kaudu.

4. ÜLEVAADE TÖÖDELDAVATEST ISIKUANDMETEST

Sõltuvalt konkreetsest olukorrast võib Operail töödelda Teie kohta järgmiseid isikuandmeid:

Töötlemise eesmärkTöödeldavate isikuandmete liigidIsikuandmete allikasSäilitamistähtaegÕiguslik alus
Juriidiliste isikutega sõlmitud lepingu täitmineJuriidilise isiku kontaktisiku andmed (nimi, e-post, telefoninumber)Andmesubjekt ise või Operaili kliendiks olev juriidiline isikLepingu tähtaeg ning kuni 10 aastat pärast lepingu lõppemist.IKÜM artikkel 6 (1) (b), pärast lepingu lõppemist IKÜM artikkel 6 (1) (f) 
Raamatupidamisdokumentide säilitamineTasumisele kuuluvad summad, makstud summad ja muud raamatupidamise dokumendidOperaili klient kliendiks olev juriidiline isik7 aastat tulenevalt raamatupidamisseadusestIKÜM artikkel 6 (1) (b),IKÜM artikkel 6 (1) (c) 
Päringutele, küsimustele või kaebustele vastamineSõltuvalt konkreetset päringustAndmesubjektKuni 3 aastat päringu lahendamisestIKÜM artikkel 6 (1) (a), IKÜM artikkel 6 (1) (f) 
Teave meie veebilehe kasutamise kohtaVeebilehe kasutamise kohta automaatselt kogutud teave (vt ka küpsiste kasutamise peatükki)AutomaatseltKuni 2 aastatIKÜM artikkel 6 (1) (f)
Töötamine Operailis või tööle kandideerimineLoe lähemalt töötajatele ja kandidaatidele mõeldud isikuandmete töötlemise tingimustest.
Videovalve korraldamineLoe lähemalt turvakaamerate kasutamise peatükki.
Küpsiste kaudu kogutud teaveLoe lähemalt küpsiste kasutamise peatükki.

5. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE

5.1. Kehtiva õiguse alusel on Operailil õigus kasutada isikute ja vara kaitse eesmärgil jälgimisseadmestikku. Selleks kasutab Operail enda territooriumil turvakaameraid, millega seoses töötleme ka isikuandmeid.

5.2. Turvakaamerate kasutamine on vajalik eelkõige Operaili territooriumil, sh tootmisaladel, turvalisuse tagamiseks, turvaintsidentide vältimiseks ning menetlemiseks ning Operaili vara ja inimeste, sh töötajate, turvalisuse tagamiseks. Samuti kasutatakse kaameraid vedurite sees, vedurimeeskonna töökabiinis.

5.3. Õiguslik alus turvakaamerate kasutamiseks on Operaili õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikkel 6 lõige 1 punkti f alusel. Samuti lähtub Operail raudteeseadusest, mille kohaselt on raudteeveo-ettevõtja kohustatud tagama raudteeveo ohutuse ja nende kasutatava raudteeveeremi vastavuse kehtivatele ohutus-, hooldus- ja muudele nõuetele.

5.4. Operaili jälgimisseadmestik koosneb territooriumile paigaldatud kaameratest, mis salvestavad territooriumi ööpäev läbi (24/7). Lisaks on kaamerad vedurete sees suunatud tööpuldile – need kaamerad salvestavad üksnes vedurijuhi tööd.

5.5. Operail kasutab kaameraid Operaili territooriumi üldkasutatavatel aladel, sh laoterritooriumil, tootmisaladel, väliterritooriumitel ja muudel töötajate või meie külastajate poolt üldkasutatavatel aladel. Kaamerate kasutamise eesmärk on jälgida tegevust Operaili territooriumil, sh tootmisaladel, valitud liikumisteedel hoonetes ning õuealadel. Vedurite sisekaameraid kasutatakse vedurimeeskonna töökabiinis.

5.6. Turvakaameraid ole kunagi paigaldatud aladele, kus Operaili töötajad, Operaili kliendid või teised isikud, kes võivad turvakaamera vaatevälja sattuda, võivad eeldada täielikku privaatsust. Näiteks ei ole kaameraid kunagi riietusruumides, tualettruumides jne.

5.7. Turvakaamerate kasutamise korral on turvakaamera jälgimisalasse alati paigutatud silt kaamera kasutamise kohta, s.o silt, millel on kaamera kujutis ja/või sõna „VIDEOVALVE“. Sildi puudumisel kaameraid ei kasutata.

5.8. Reeglina Operail ei edasta kaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui Operail on kehtiva õiguse alusel selleks õigustatud või kohustatud. Näiteks võib Operail edastada salvestisi ametiasutustele kehtiva õiguse alusel, näiteks kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks kehtiva õiguse alusel volitatud isikute poolt, näiteks Politsei- ja Piirivalveameti poolt.

5.9. Turvakaamerate salvestistele juurdepääs on piiratud isikute ringiga, kes vajavad ligipääsu rangelt seoses enda tööülesannete täitmisega.

5.10. Operail rakendab kaamerate salvestise säilitamisel mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu, volitamata töötlemise või avalikuks tuleku eest. Kaamerate salvestisi säilitatakse Operaili kohalikus serveriruumis.

5.11. Operail säilitab välikaamerate salvestisi kuni 90 päeva alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik konkreetse salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul. 90-päevane säilitamistähtaeg on vajalik selle perioodi jooksul toimunud võimalike intsidentide või õigusrikkumiste avastamiseks või uurimiseks. Seega, võimalikud kahjud seoses õigusrikkumisega Operailis avastatakse reeglina kuni 90 päeva möödumisel pärast rikkumise toimumist. Selleks, et Operail saaks rikkumise korral ja enda õiguste kaitsmiseks võtta õigusrikkuja vastu õiguslikke meetmeid, peame säilitama kaamerate salvestisi kuni 90 päeva salvestise tegemisest.

5.12. Operail säilitab vedurite sisekaamerate salvestisi maksimaalselt 14 päeva. Pikem säilitamistähtaeg võidakse määrata konkreetsetele üksikutele väljavõtetele, kui andmed on jätkuvalt vajalikud andmete kogumise eesmärgist lähtuvalt mõne intsidendi menetlemiseks.

5.13. Kõigil Operaili töötajatel, Operaili klientidel või teistel kolmandatel isikutel, kes on viibinud Operaili territooriumil ning kelle kujutist on Operail salvestanud, on õigus tema kujutist sisaldava salvestisega tutvuda. Operailil ei ole võimalik väljastada töötajale või kolmandale isikule kaamera salvestist, kui salvestis on salvestisega tutvumise taotluse saamise ajaks kustutatud. Lisaks palume arvestada, et teiste salvestisele jäänud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nende kujutise selliseks, et neid ei oleks võimalik tuvastada (kujutise udustama), mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. Operail Veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.

6.2. Küpsiste salvestamiseks küsime veebilehe külastaja nõusolekut veebilehe kaudu.

6.3. Küpsiseid võib jagada tulenevalt nende kehtivuse ajast:

6.3.1. ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – kehtivad üldiselt ühe veebisessiooni jooksul ning kustuvad pärast veebibrauseri sulgemist;

6.3.2. püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmesse püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

6.4. Küpsised võib paigutajast jagada:

6.4.1. esimese osapoole küpsised – pärinevad veebilehe haldajalt;

6.4.2. kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel.

6.5. Küpsised võib jagada vastavalt küpsise eesmärgile:

6.5.1. vajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks, ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud funktsionaalsusi pakkuda;

6.5.2. statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad;

6.5.3. eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

6.5.4. reklaami küpsised –  koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta, et kuvada kasutajale huvipakkuvaid reklaame.

6.6. Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:

KüpsisTüüpKirjeldusKehtivus
_gaKolmanda osapoole analüütikaküpsisGoogle Analyticsi installitud _ga küpsis arvutab külastajate, seansside ja kampaaniate andmed ning jälgib saidi analüütilise aruande jaoks ka saidi kasutamist. Küpsis salvestab teabe anonüümselt ja määrab unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri. Google privaatsustingimuste kohta saad rohkem lugeda siit: https://policies.google.com/privacy2 aastat
_gidKolmanda osapoole analüütikaküpsisGoogle Analyticsi installitud _gid küpsis salvestab teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, luues samal ajal ka veebisaidi toimivuse analüütilise aruande. Mõned kogutavad andmed hõlmavad külastajate arvu, nende allikat ja lehti, mida nad anonüümselt külastavad. Google privaatsustingimuste kohta saad rohkem lugeda siit: https://policies.google.com/privacy1  päev
_gat_gtag_UA_*_*Kolmanda osapoole analüütikaküpsisGoogle poolt määratud küpsis veebilehe kasutajate eristamiseks.Google privaatsustingimuste kohta saad rohkem lugeda siit: https://policies.google.com/privacy1 minut
django_languageFunktsionaalsuse küpsisSeda küpsist kasutatakse veebisaidi keeleversiooni valiku salvestamiseks.1 aasta

6.7. Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

7.1. Operail ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

7.2. Operail võib kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid või jagada isikuandmeid Operail kontserni ettevõtete vahel sisehalduse eesmärkidel. Operaili volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad) või muud tugiteenuste osutajad. Operail kasutab volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on Operail veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.

8. ISIKUANDMETE TURVALISUS

8.1. Operail kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

8.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Operail isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Operail tagab kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.

9.2. Igal andmesubjektil on muu hulgas järgmised õigused:

9.2.1. juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas Operailil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Operail tema kohta töötleb;

9.2.2. õigus isikuandmete parandamisele: õigus taotleda Operaililt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

9.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada Operailile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui Isikuandmete kasutamine põhineb Operaili õigustatud huvil;

9.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;

9.2.5. õigus piirata töötlemist: õigus nõuda, et Operail piiraks isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui Operail ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

9.2.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, on andmesubjektil igal ajal õigus Operailile antud nõusolek tagasi võtta;

9.2.7. õigus andmete ülekantavusele: õigus saada Operaililt isikuandmed, mida andmesubjekta on ise Operailile esitanud ning mida töödeldakse andmesubjekti nõusoleku alusel või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Operail edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale;

9.2.8. õigus esitada kaebus: Kui töötaja leiab, et tema Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.eewww.aki.ee.

9.3. Andmesubjekti käesolevas peatükis loetletud õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Operaili juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

9.4. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel või pöörduge oma otsese juhi, personalitöötaja või andmekaitsespetsialisti poole.

10. KONTAKT

10.1. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun ühendust Operailiga järgmistel kontaktidel:

AS Operail
Metalli 3, 10615 Tallinn, Eesti
info@operail.com
+372 615 7600