Operaili juhatus: Oleme täitnud kõiki omaniku ootuseid

Lisatud 09.12.2022

AS Operaili juhatus on täitnud hoolsuskohustust ja kõiki ettevõtte omaniku ootuseid. Eesti riigis juhitakse ettevõtteid Äriseadustiku ja aktsionäride otsuste, mitte meedia vahendusel kõlavate loosungite järgi.

Meediat tarbides jääb pahatihti mulje, et omaniku ootusteks on kõik arvamused, mida erinevad poliitikud intervjuudes jagavad. See ei ole tõsi. Näiteks võib tuua tänasel valitsuse pressikonverentsil välisminister Urmas Reinsalu esitatud valeväite, nagu tegutseks Operaili juhatus Venemaalt pärit kaupa vedades omavoliliselt ja ebaeetiliselt.

Omaniku ootused on riigiettevõtte ainuaktsionäri poolt esitatud allkirjastatud dokumendid, mis määravad kindlaks, millised tegutsemisjuhised peab nõukogu juhatusele andma. Juhatuse liikmed on lepingulised töötajad, kelle ülesandeks on ettevõtet omaniku ja nõukogu suuniste järgi juhtida. Olenemata sellest, mida arvab Urmas Reinsalu, ei ole riigiettevõtte juhatusel mingit seaduslikku õigust teha omaenda arvamuse või eetika järgi ettevõttele majanduslikult kahjulikke otsuseid.

Iga äriettevõtte, ka iga riigiettevõtte tegutsemise eesmärk on teenida kasumit ja vältida kahjumit omanikule. Teadlik äriettevõtte kahjustamine ning sellega teistele võlausaldajatele rahalise kahju tekitamine on lubamatu nii eetiliselt kui ka seaduse silmis.

AS Operailile kui riigiettevõttele kehtivad omaniku ootused on kõigile avalikult kättesaadavad meie kodulehel.

Hetkel kehtivad, 3. mail 2022 majandus- ja taristuministri allkirjaga kehtestatud omaniku ootused AS Operailile ütlevad, et ettevõtte eesmärk on jätkuvalt tegeleda kasumliku ja efektiivse majandustegevusega ning säilitada Eesti raudteetaristul kauba veovõime, kuid täita kõiki sanktsioone ja loobuda Venemaa ja Valgevene ettevõtjatega ärisuhetest vajadusel järk-järgult. Samasisulised juhised on esitatud juhatusele regulaarsel kohtumisel omaniku esindajatega – nii valitsuse kui ka ettevõtte nõukoguga, kes on jooksvalt kursis ettevõtte tegevusega ning andnud oma kinnituse kõigile olulistele otsustele ka käesoleval aastal.

Neid suuniseid on Operaili juhatus täitnud. Venemaa ja Valgevene transiidi lõppemise tõttu on Operaili veetavad kaubamahud võrreldes eelmise aastaga vähenenud poole võrra, töö on kaotanud või kohe kaotamas üle 200 inimese.

Venemaalt pärit kauba veo järk-järgult vähendamise (mitte järsult lõpetamise) eesmärk on vähendada kaasnevaid kahjusid. Leida asendusi kaduvale kaubale, et säilitada Eestis strateegiliselt oluline raudteeveo võimekus, vähendada raudteealaste teadmistega inimeste töökohtade kaotamist ja majanduslikku kahju.

Samuti ei ole kogu kaubavahetus Venemaaga veel katkenud, sest on kaupasid, mida Euroopas on ettevõtete ja inimeste toimetulekuks vaja. Operaili kliendid on Eesti ettevõtted, kelle tegevus on senini sõltunud Venemaalt toodavast toorainest – ka nemad on vajanud üleminekuaega mujalt maailmast sobiva tooraine leidmiseks, et ettevõtte tegevus ei jääks seisma ja inimesed tööta.

Täna on Operaili juhatus, nõukogu ja omanik ühiselt arutamas Vene päritolu kauba veo täieliku lõpetamise üle. Kui omanik uued ootused kinnitab, tuleb veel ka nõukogul otsus kinnitada, seejärel saab juhatus uued suunised tegutsemiseks.

Võimaliku Vene päritolu kauba veo lõpetamise tõttu võib Operaili kaubamaht uuel aastal vähendada veel 65-70 protsendi võrra. Sellega kaasnevad paraku täiendavad koondamised.

Kui piirangud kehtestatakse vaid Operailile kui riigiettevõttele, siis halveneb antud turuolukorras vaid Eesti riigiettevõtte konkurentsipositsioon, sest eraettevõtted ning Läti ja Leedu riigiettevõtted saavad Vene kauba veoga jätkata.

Operaili juhatus annab ka majanduslikult keerulises ja halvenenud konkurentsiolukorras oma parima, et leida lahendusi kaubaveo jätkusuutlikkuseks kõige ohutumal ja keskkonnasäästlikumal viisil, nagu näeb ette Eesti transpordi ja liikuvuse arengukava – raudteel.

Raul Toomsalu, AS Operaili juhatuse esimees
Merle Kurvits, AS Operaili juhatuse liige